Kolhydrat och protein innan styrketräning påverkar ej markörer för muskeltillväxt

I studien Effects of pre-exercise feeding on serum hormone concentrations and biomarkers of myostatin and ubiquitin proteasome pathway activity så visar Dalbo VJ et al att kolhydrat och protein intaget just innan träning ej gör någon skillnad för den anabola responsen i kroppen jämfört med träning utan protein och kolhydrater pre-workout.

I studien så fick 10 otränade män i åldrarna kring 18 år utföra 3 styrketräningspass bestående av 3 x 10 reps på 80% av max i hacksquat, benpress och benspark. Deltagarna fick slumpvis inta placebo eller protein + kolhydrat 30 minuter innan träningspasset. Muskelbiopsier togs vid 4 tillfällen: just innan supplementering, just innan träning, 2 timmar efter träning och 6 timmar efter träning. Proven analyserades för diverse genutryck såsom myostatin (som reglerar muskeltillväxten).
Fortsätt läsa

Konditionsträning 6 timmar innan styrketräning ökar anabolismen

I en studie publicerad den 28 March 2012 så visar Tommy Lundberg et al att uthållighetsträning utförd 6 timmar innan 4 set styrketräning för samma muskler påverkar cellulära molekylära processer som styr muskeluppbyggnaden.

I studien så fick 9 fysiskt aktiva män utföra en 45 minuter lång cykelergometriövning för ett ben. 6 timmar senare utförde deltagarna 4×7 maximala benusträckningar för båda benen. Biopsier togs 15 minuter och 3 timmar efter benusträckningarna. Den maximala kraften var liknande för båda benen men benet som utsatts för cykelergometrin uppvisade bland annat högre fosforylering av mTOR och p70S6 – två nyckelfaktorer i cellens proteinsyntes.
Fortsätt läsa

Genterapi med IGF-I ger extrem muskeltillväxt

I en studie på möss från 2011 så visar Mauro Giacca et al att virusmedierad leverans av IGF-I (insulin-like-growth-factor-I) till muskelceller hos möss ger dramatiska förändringar i muskeltillväxt, fibersammansättning och energimetabolism.

Biopsier togs 15 dagar och 30 dagar efter genterapin och dessa påvisade tio gånger högre proteinproduktion än normalt samt omvandling från snabba till långsamma muskelfibrer och enzymatisk förändring från anaerobisk till aerobisk metabolism. Mössen som genomgått terapin uppvisade 3 gånger så lång tid till utmattning vid ett simtest jämfört med möss som inte genomgått terapin. Det fanns inga förhöjda halter av IGF-I i blod och urin hos mössen, endast inne i cellerna, vilket har implikationer för dopingtester hos människor. För att upptäcka denna typ av doping så måste man ta biopsier. Dopingsformen som sådan är dock antagligen extremt ovanlig hos människor än så länge då det är avancerade grejer.
Fortsätt läsa

Supplementering med fiskolja ökar effekten av styrketräning hos äldre kvinnor

I en studie publicerad den 4:e januari 2012 i The American Journal of Clinical Nutrition så visar Cintia LN Rodacki et al att supplementering med fiskolja förbättrar styrkeökningar hos äldre kvinnor vid styrketräning.

I studien så fick 45 kvinnor i åldrarna kring 64 år, uppdelat i 3 grupper, utföra ett styrketräningsprogram under loppet av 90 dagar. Den första gruppen utförde bara styrketräningen, den andra gruppen utförde styrketräningen i kombination med fiskoljesupplementering under samma period (2g om dagen) och den tredje gruppen utförde styrketräningen i 90 dagar precis som de andra två grupperna men fick fiskolja i 150 dagar (supplementeringen starteds 60 dagar innan styrketräningsprogrammet).
Fortsätt läsa

10 gram vassleprotein innan träning stimulerar ej proteinsyntesen

I en studie publicerad i november i Journal of the International Society of Sports Nutrition så visar Matthew B Cooke et al att 10 gram vassleprotein intaget 30 minuter innan träning ej stimulerar proteinsyntesen mera än vad 10 gram kolhydrater gör. Kolhydrater har som bekant ingen effekt på proteinsyntesen.

I studien så fick 10 otränade män med en veckas mellanrum inta 10 gram vassle eller maltodextrin 30 minuter innan de tränade benen. Träningspasset bestod av 4 set á 8-10 reps på 80% av 1-repmax i benpress och benutsträckningsövningar. Blod och muskelprover togs just innan intag, 30 minuter efteråt samt 15 minuter och 2 timmar efter träningen. Man mätte seruminsulin, IGF-1 samt signalsmarkörer för Akt/mTOR. Inga signifikanta skillnader observerades mellan de olika intagen.
Fortsätt läsa

Magnesiumintag kopplat till muskelstyrka

I en studie publicerad i oktober 2011 så visar forskare på en koppling mellan magnesiumintag och styrkeprestation bland elitidrottare inom volleyboll, handboll och basket. Energi och näringsintag under 7 dagar noterades. Styrketestet innefattade maximal isometrisk trunk flexion, utsträckning, rotation, greppstyrka, knäböj och countermovement Abalakov-hopp, samt maximala isokinetiska toppvärden för knäusträckning och böjning. Det genomsnittsliga magnesiumintaget var betydligt lägre än det rekommenderade. Regressionsanalys på uppmätta data visade på att magnesiumintaget hade ett direkt samband med prestationen i testerna oberoende av energi-intag.
Fortsätt läsa

Snabbare återhämtning mellan seten hos barn än vuxna vid styrketräning

I en studie publicerad den 30:e augusti i Journal of Strength and Condition Research så visar Tibana RA et al att ungdomar återhämtar sig snabbare än vuxna mellan seten under styrketräning.

I studien så deltog 15 ungdomar med en snittålder på 15 år och 15 vuxna med en snittålder på 22 år. Inga av deltagarna hade någon tidigare erfarenhet av styrketräning. Innan studien så fastställdes deltagarnas 10-repetitionsmaximum i isoinertial – konstant rörelsemotstånd – bröstpress vid 3 skilda tillfällen. I studien så delades deltagarna slumpvis upp i 3 grupper med 30, 60 och 120 sekunders vila mellan seten. Varje deltagare utförde 3 set på sitt 10-repetitionsmaximum i den isoinertiala bröstpressen. Ungdomarna uppvisade bättre återhämtningskapacitet mellan seten än de äldre testdeltagarna. Totala träningsvolymen och den upplevda utmattningskänslan skiljde sig dock inte åt mellan åldersgrupperna. Samtliga deltagare åstadkom högre träningsvolym vid längre setvila.
Fortsätt läsa

Större träningsvolym vid längre setvila men samma träningsvärk

I en studie publicerad i mars i år så visar Evangelista R et al att längre setvila möjliggör större total träningsvolym utan att påverka träningsvärken.

Studien utfördes på 28 stycken otränade män med en snittålder på 18 år. Deltagarna delades upp i två grupper med 14 personer i vardera. Den ena gruppen vilade i 1 minut mellan seten medan den andra gruppen vilade i 3 minuter mellan seten. Först testades deltagarnas ”maximal voluntary isometric contraction strength” (MVC) i biceps. MVC är den maximala kraften som muskeln utvecklar när den försöker förflytta ett orörligt objekt. Sedan fick deltagarna utföra 3 set bicepscurl på en belastning motsvarande 40% av denna uppmätta maxstyrka. Varje set avslutades vid frivillig nivå av utmattning. Deltagarna gav blod före, under och efter träningen. Därefter analyserades träningsvärken med utgångspunkt i den uppmätta CK-aktiviteten i blodet (kreatinkinas).
Fortsätt läsa

Benträning innan armträning för grövre armar

I studien ”Physiological elevation of endogenous hormones results in superior strength training adaptation” publicerad i European Journal of Applied Physiology den 11 februari 2011 så visar Rønnestad et al att förhöjda nivåer av testosteron och tillväxthormon i blodet under styrketräning förbättrar resultaten av träningen både med avseende på styrkeökning och muskeltillväxt.

Under 11 veckor så fick 9 försöksobjekt utföra biceptsträning 4 gånger i veckan Armarna delades upp så att man bara tränade en arm under varje träningspass och således tränades varje arm 2 gånger i veckan. Den ena armen – kontrollarmen – tränades utan någon annan träning utförd innan. Träningen av den andra armen föregicks av benträning med syfte att öka de omedelbara nivåerna av testosteron och tillväxthormon i blodet. Under träningspassen där ben ingick så uppmättas signifikant förhöjda nivåer av testosteron och tillväxthormon medan inga hormonella skillnader observerades under träningspassen där bara biceps tränades. Maxstyrkan i biceps ökade för båda armarna under studiens gång men den relativa styrkeökningen var överlägset störst för armen som tränats med förhöjda hormonnivåer i kroppen (alltså direkt efter benträningen). Genomsnittsytan för biceps ökade signifikant på den arm som tränats med förhöjda hormonnivåer medan ingen skillnad sågs hos armen som tränats utan förhöjda hormonnivåer.
Fortsätt läsa

Volymträning ger bättre muskeltillväxt / hypertrofi än maxtung träning

I studien ”Molecular signaling in muscle is affected by the specificity of resistance exercise protocol” publicerad den 9:e september 2010 så visar J. J. Hulmi et al att volymträning aktiverar cellulära signalmekanismer för muskeltillväxt bättre än maximalt tung träning.

I studien så fick 8 otränade män i åldrarna kring 28 år utföra benpressar med olika volym. Den ena gruppen fick utföra 5 set med 10 reps på en vikt som de inte skulle ha kunnat orka 11 reps på medan den andra gruppen fick utföra 15 set med 1 maximalt tung repetition i varje set. Samma övning utfördes av respektive grupp med en veckas mellanrum och muskelbiopsier togs i låret innan och 30 minuter efter träning. Man tog även muskelbiopsier från en kontrollgrupp på 6 otränade män i åldrarna kring 26 år som vilade istället för att utföra träningen. Fosforylering av MAPK Erk1/2 och p70S6K – vilka i sin tur stimulerar muskeltillväxt – skedde endast hos gruppen som utförde 5 set á 10 reps.
Fortsätt läsa